Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bloemsierkunst Anneke Kapteyn, gevestigd te Utrecht
KvK-nummer: 63801426
BTW-nummer: NL170714378B01

Algemene voorwaarden Bloemsierkunst Anneke Kapteyn

01-10-17

Definities

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

•Bloemsierkunst Anneke Kapteyn
Gevestigd Jan van Scorelstraat 12,3583CP te Utrecht

•Wederpartij
De wederpartij, klant, die met Bloemsierkunst Anneke Kapteyn een overeenkomst aangaat.

•Klant
De persoon of rechtspersoon die met Bloemsierkunst Anneke Kapteyn een overeenkomst heeft afgesloten.

•Orderbedrag
De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

•Geadresseerde
De door de klant aangeduide persoon of rechtspersoon voor wie de zending bestemd is.

•Vervoer
Het geheel van handelingen wat ervoor moet zorgen dat order wordt afgeleverd op de overeengekomen plaats.

•Zending
Een door Bloemsierkunst Anneke Kapteyn te leveren/ geleverde vervoerseenheid (zoals een boeket, kaartje of accessoire) welke is bestemd voor een geadresseerde.

•Overeenkomst
Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Bloemsierkunst Anneke Kapteyn en de wederpartij.

•Deze voorwaarden
De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Bloemsierkunst Anneke Kapteyn, steeds de meest actuele versie daarvan.

•Verzendkosten
Kosten die gemaakt worden in verband met overeengekomen zending.

Algemeen Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, alle aanbiedingen en offertes betreffende levering van goederen en diensten tussen Bloemsierkunst Anneke Kapteyn klant.
2. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
3. De wederpartij die eenmaal een overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden te hebben ingestemd.
4. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel prevaleren de voorwaarden van Bloemsierkunst Anneke Kapteyn.
5. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
6. De wederpartij die een overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Aan de offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Totstandkoming van de overeenkomst geschiedt door bevestiging.

Artikel 4. Orders
1. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn mag de klant voor de opdracht niet meer in rekening brengen dan de vastgestelde bedragen.
2. Eventuele andere kosten mogen wel in rekening worden gebracht.
3. Er kunnen, anders dan na telefonisch overleg, na 12:00 uur geen binnenlandse orders worden doorgeven die dezelfde dag nog bezorgd moeten worden.
4. Er kunnen, anders dan na telefonisch overleg, na 10:00 uur geen buitenlandse orders worden doorgeven die dezelfde dag nog bezorgd moeten worden. Ditzelfde is van toepassing voor in de morgen opgegeven orders, voor levering in de middag, die bestemd zijn voor een omliggende plaats en tevens voor plaatselijke orders wanneer er voor die middag een winkelsluiting geldt bij de uitvoerende bloemist.
6. Orders die bestemd zijn voor kampeerterreinen, bungalowparken, jachthavens en andere recreatiegebieden, mogen uitsluitend worden doorgegeven na telefonisch overleg.
7. Indien orders niet gegarandeerd kunnen worden, dient de klant hiervan op de hoogte gesteld te worden. Dit geldt voor levering in een ziekenhuis, hotel, recreatiepark, militaire afdeling, schip of vliegtuig.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle vermelding van prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief administratie- en bezorgkosten.
2. Alle bedragen worden in Euro’s weergeven.
3. Bij internationale orders wordt een toeslag in rekening gebracht door Bloemsierkunst Anneke Kapteyn.
4. Bezorgkosten en toeslagen worden vastgesteld door Bloemsierkunst Anneke Kapteyn
5. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn behoudt het recht om prijzen aan te passen.
6. Gedurende de looptijd van een koopovereenkomst worden de prijzen niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.

Aansprakelijkheid

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleverde goederen door derden.
2. Voor Bloemsierkunst Anneke Kapteyn geldt geen aansprakelijkheid voor niet-nakoming door koper of verkoper bij een tot stand gebrachte overeenkomst, indien dit niet direct het gevolg is van het handelen van Bloemsierkunst Anneke Kapteyn.
3. Indien er sprake is van een gebrek bij zending dan is de Bloemsierkunst Anneke Kapteyn aansprakelijk.
4. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn is aansprakelijk tot het moment van levering bij de ontvanger.
5. Er is geen sprake van aansprakelijkheid door Bloemsierkunst Anneke Kapteyn indien het geleverde anders is gebruikt dan normaal gangbaar is.

Artikel 7. Conformiteit
1. Voor zover het mogelijk en redelijk is, dient de uitvoering van het boeket een zeer sterke overeenkomst te hebben met hetgeen door de klant besteld is.
2. Indien het in 7.1 gestelde onmogelijk is dient contact te worden opgenomen met de klant of de doorgevende bloemist.
3. Uitvoering dient te allen tijde te geschieden voor wat men mag aannemen dat binnen de lijn der verwachtingen van de klant ligt.

Artikel 8. Garantie
1. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn biedt de klant op het geleverde vijf dagen vers- c.q. vaasgarantie.
2. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor ander doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is.
3. In geval van een klacht van een klant dient volgens onderstaand klachtenprotocol gehandeld te worden.

Artikel 9. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen begrepen.
3. Gedurende de periode dat de overmacht duurt, kunnen de partijen de verplichtingen opschorten.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. Alle door Bloemsierkunst Anneke Kapteyn afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Bloemsierkunst Anneke Kapteyn en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
2. Het is niet toegestaan het in 10.1 genoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloemsierkunst Anneke Kapteyn.

Artikel 11. Faillissement
In geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zijn de overeenkomsten met de wederpartij van rechtswege ontbonden, tenzij Bloemsierkunst Anneke Kapteyn binnen een redelijke tijd nakoming vraagt van een deel van de overeenkomst, in welk geval Bloemsierkunst Anneke Kapteyn het recht heeft om verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst op te schorten tot de wederpartij voldoende zekerheid tot nakoming heeft gesteld.

Artikel 12. Internet
1. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die gegeven wordt op de internetsite van Bloemsierkunst Anneke Kapteyn. Deze informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden geplaatst, derhalve is Bloemsierkunst Anneke Kapteyn niet aansprakelijk voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die kunnen voorkomen.
2. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn behoudt zich het recht voor om de internetsite en de mededelingen die daarop gedaan worden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Artikel 13. Overig
1. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien ze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat tijdens de looptijd van een overeenkomst de meest gunstige bepaling voor de wederpartij zal prevaleren.
3. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek van de wederpartij gratis toegezonden.
4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 30180920.

Artikel 14. Toepasselijk recht/ geschillen
1. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens Nederlands recht van toepassing.
3. Eventuele geschillen dienen in eerste instantie onderling te worden opgelost of door tussenkomst van Fleurop.
4. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen worden aangemerkt, met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bloemsierkunst Anneke Kapteyn en een klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist door de rechter te Utrecht.

Protocol klachtenafhandeling
Klacht Voorwaarde waar aan moet worden voldaan

Algemene leveringen
Niet geleverd, algemeen: Reactie binnen twee weken door klant Niet geleverd, niet thuis: Reactie binnen twee weken door klant
Te laat geleverd: Reactie binnen vijf dagen door klant
Te vroeg geleverd: Reactie binnen vijf dagen door klant
Kwaliteit niet goed: Toonbare reactie binnen vijf dagen door klant
Onvolledige levering: Reactie binnen vijf dagen door klant

Rouwwerk
Niet geleverd: Reactie binnen twee weken door klant
Te laat geleverd: Reactie binnen een week door klant
Te vroeg geleverd: Reactie binnen vijf dagen door klant
Kwaliteit niet goed: Toonbare reactie binnen vijf dagen door klant
Onvolledige levering: Reactie binnen vijf dagen door klant